ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
5

• ชาย
31

• หญิง
22

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
29

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
6

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
6

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
2

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
3

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
2

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
8

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
6

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
1

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสุภี เวียงชัยภูมิ
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0898468189
หัวหน้าแผนกนางสาวอุทุมพร แสนเขียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0956434437
อีเมล์ : saenkheiywnangsawxuthumphr@gmail.comนายทรงศิลป์ พบบ่อเงิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0811827966
อีเมล์ : notesp_2009@hotmail.comนายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0896403353
อีเมล์ : patcharapongsrirungrit@gmail.comนางสาวนิตยา แสงระยับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0848147807
อีเมล์ : nittaya087@hotmail.co.thนายอาทิตย์ รอดย้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0935939051
อีเมล์ : tooktuk98@gmail.comนายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0918707888
อีเมล์ : j33civil@gmail.comนายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0989545194นางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนนางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0869264141
อีเมล์ : noogning_2522@hotmail.com
หัวหน้างานนางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0847560543
อีเมล์ : zineshero@gmail.comนางสาวปาริชาติ เพ็ชรสุขุม
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0969762497
อีเมล์ : aj.p.parichat@gmail.comนายปรียา โคตาจตุรพักตร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0803341947
อีเมล์ : phargchaya@gmail.comนางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0862041560
อีเมล์ : aomjai1560@gmail.comนายสืบศักดิ์ หลงขาว
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0831766654
อีเมล์ : suebsak2305@hotmail.comนางสาวเนตรนารี เกตุสอน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0946426516
อีเมล์ : natnaree2956@gmail.comนายศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0918413313
อีเมล์ : spwat17@gmail.comนายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0912228188
อีเมล์ : may_kmutnb@hotmail.comนางสาววชิราพร แกล้วการไถ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0889522649
อีเมล์ : Wachi_5845@hotmail.comนายธวัช จันทร์สิงห์
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 0971021439
อีเมล์ : Thawat177227@gmail.comนางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979849212
อีเมล์ : may.raengcharoen@gmail.comนางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0923344197
อีเมล์ : fookn24@gmail.comว่าที่พันตรี ดุสิต รื่นรวย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0819714480
อีเมล์ : ruenruai2517@gmail.comนางสาววิชญาพร บุญอินทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0857279305
อีเมล์ : rr_ja@hotmail.com
ข้าราชการครูนายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0621963626
อีเมล์ : narongrit_van6633@hotmail.com
ครูอัตราจ้างนางสาวกนกพร ศรีโชติ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0805125712
อีเมล์ : kanookphon.sr@psru.ac.thนางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0640084087
อีเมล์ : itsaraporn.s@psru.ac.thนายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายไกรลาศ แนบเนียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0849514491นายเอนก ทับวิชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0931363049
อีเมล์ : Aneaktabwicha@gmail.comนางสาวนิสาชล เพมขุนทด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0881657486
อีเมล์ : Nisachon163@gmail.comนายชีวิน วัฒนชัยพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0860842894
อีเมล์ : cheewin54321@gmail.comนายณัฐพล พิลึก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0875420221
อีเมล์ : P.natthaphon_men@hotmail.comนายคมกริช อินทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
อีเมล์ : komgrit99395@gmail.comนายธนาธิป ใจสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0648931659
อีเมล์ : thanathip.271039@gmail.comนายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0871945890
อีเมล์ : nutkung_c100@hotmail.com
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสมศักดิ์ สมประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0622942155
อีเมล์ : sirilakbell10@gmail.comนาางสาวศศิธร โชติตะคุ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0933165290นายพิสิฐ พูลอนันต์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวรัตติกาล ชุ่มโพธิ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0619243943
อีเมล์ : mayart4140@gmail.comนางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0821600260
อีเมล์ : amornrat3007@gmail.comนายวิษณุ ขันทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวศรุตา แสงสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนางสาวกัญญานัฐ คำแสน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0971818097
อีเมล์ : kanyanat581820303@gmail.comนายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0969418161
อีเมล์ : tey440100deegee@gmail.comนางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0984505412
อีเมล์ : pphrhmcrry255@gmail.comนายวิษณุ โคกทับทิม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)
โทรศัพท์ : 083629862นายไพรวัลย์ ยันยง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายศรีไพร ยันยงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายณัฐชัย เกตุศิละ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเที่ยง ทองสี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นางสาวละมัย ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0932805585