ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
33

• หญิง
30

รวม
63


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
1

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ประถมศึกษา
3

• ไม่ระบุ
6


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
7

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
3

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการบัญชี
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
3

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
4

• งานวางแผนและงบประมาณ
3

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
4

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
7

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
3

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
2

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
4

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
2


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
อีเมล์ : saowarat2718@gmail.com
รองผู้อำนวยการนายปรียา โคตาจตุรพักตร์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ข้าราชการครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0803341947
อีเมล์ : phargchaya@gmail.comนางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 094-4964161
อีเมล์ : Kookgigohana@gmail.com​
หัวหน้าแผนกนายอาทิตย์ รอดย้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0935939051
อีเมล์ : tooktuk98@gmail.comนางสาวเนตรนารี เกตุสอน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0946426516
อีเมล์ : natnaree2956@gmail.comนางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0869264141
อีเมล์ : noogning_2522@hotmail.comนายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0896403353
อีเมล์ : patcharapongsrirungrit@gmail.comนายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0918707888
อีเมล์ : j33civil@gmail.comนางสาวนิตยา แสงระยับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0848147807
อีเมล์ : nittaya087@hotmail.co.thนายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0989545194นายธวัช จันทร์สิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0971021439
อีเมล์ : Thawat177227@gmail.comนายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0871945890
อีเมล์ : nutkung_c100@hotmail.com
หัวหน้างานนางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0862041560
อีเมล์ : aomjai1560@gmail.comว่าที่พันตรี ดุสิต รื่นรวย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0819714480
อีเมล์ : ruenruai2517@gmail.comนางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0923344197
อีเมล์ : fookn24@gmail.comนางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0979849212
อีเมล์ : may.raengcharoen@gmail.comนายเอนก ทับวิชา
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0931363049
อีเมล์ : Aneaktabwicha@gmail.comนางสาวจารุวรรณ ทิทา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ข้าราชการครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0872256522
อีเมล์ : yingjajaruwan@gmail.comนางสาวอุทุมพร แสนเขียว
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0956434437
อีเมล์ : saenkheiywnangsawxuthumphr@gmail.comนางสาววิชญาพร บุญอินทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0857279305
อีเมล์ : rr_ja@hotmail.comนางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0845971660
อีเมล์ : sudarat.tep@ovec.mmoe.go.thนางสาววชิราพร แกล้วการไถ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0889522649
อีเมล์ : Wachi_5845@hotmail.comนางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0847560543
อีเมล์ : zineshero@gmail.comนางสาวนิสาชล เพมขุนทด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0881657486
อีเมล์ : Nisachon163@gmail.comนายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 089-2866614
อีเมล์ : wisrinukung@gmail.comนายธนงค์ สีทับทิม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 086-6633893
อีเมล์ : thanong.sr@ovec.moe.go.thนายกิติพันธ์ จอมธัญ
หัวหน้างาน งานการเงิน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0875765083
อีเมล์ : jazzwaii107@gmail.comนายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ ครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0904972357
อีเมล์ : chaiwat.ja57@gmail.com
ข้าราชการครูนายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ข้าราชการครู ไม่มี
โทรศัพท์ : 0945273740
อีเมล์ : may_kmutnb@hotmail.comนางสาววรรณา ทัพทวี
ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ข้าราชการครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0878511390
อีเมล์ : wanna.t981@gmail.comนางสาวพัชราภรณ์ ทำนุพันธุ์
ข้าราชการครู แผนกวิชาการบัญชี
ครูผู้ช่วย ไม่มี
โทรศัพท์ : 0632435065
อีเมล์ : patcharaporn0430@gmail.com
ครูอัตราจ้างนายชีวิน วัฒนชัยพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0860842894
อีเมล์ : cheewin54321@gmail.comนายธนาธิป ใจสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0648931659
อีเมล์ : thanathip.271039@gmail.comนางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0640084087
อีเมล์ : itsaraporn.s@psru.ac.thนายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
โทรศัพท์ : 0863914941
อีเมล์ : ton2539zaza@gmail.comนายไกรลาศ แนบเนียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0611181980
อีเมล์ : kailat0611181980@gmail.comนายคมกริช อินทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0654489557
อีเมล์ : komgrit99395@gmail.comนายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 0849514491
อีเมล์ : khanetnat.19042523@gmail.comนายณัฐพล พิลึก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0875420221
อีเมล์ : P.natthaphon_men@hotmail.comนางสาวญาณิน เสือคำรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 093-1760523
อีเมล์ : benjapornkpru@gmail.com
ลูกจ้างอัตราจ้างนายศรีไพร ยันยงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายวิชาญ ผิวพิมพ์ดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0870458121นางสาวละมัย ผ่องศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0932805585นายณัฐชัย เกตุศิละ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
โทรศัพท์ : 0650011953นายพงษ์ธร ผาจันทร์ดา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0870545718นายสมศักดิ์ สมประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
โทรศัพท์ : 0878449571นายเที่ยง ทองสี
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
โทรศัพท์ : 065062532นายไพรวัลย์ ยันยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0884214973
เจ้าหน้าที่นางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0821600260
อีเมล์ : amornrat3007@gmail.comนางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0984505412
อีเมล์ : pphrhmcrry255@gmail.comนายพิสิฐ พูลอนันต์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวศรุตา แสงสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวเจนจิรา พิลึก
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายอนุชิต วาที
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0622162711นางสาวชลธิชา คำยา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0612684803นายบุษกร ชื่นตะคุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0807938715นางพัชรี กุลพรมราช
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0836219556นางสาวสิรารัตน์ สีดอกไม้
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0625134066นางสาวชลดา แคขุนทด
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0855348860นางสาวอมอลธิรา กุลโสพล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0992356504