ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
7

• ชาย
31

• หญิง
21

รวม
59


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ประกาศนียบัตรหรือหลักสูตรเฉพาะ
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
27

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
3

• ประถมศึกษา
2

• ไม่ระบุ
13


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาช่างยนต์
5

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
3

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานบุคลากร
2

• งานการเงิน
1

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
2

• งานอาคารสถานที่
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
4

• งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือ
1

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
3

• งานปกครอง
7

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
6

• งานครูที่ปรึกษา
2

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
5

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
2

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
1

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4

• งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)
2

• งานอาคารสถานที่(ยาม)
3

• งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
1

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
4

• ผู้ดูแลระบบหลัก
1


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการชนะ พรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 095-7075389
อีเมล์ : aisbb490@gmail.com
หัวหน้าแผนกนายอาทิตย์ รอดย้อย
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0935939051
อีเมล์ : tooktuk98@gmail.comนายรัชชาพงษ์ จันดาแก้ว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างาน งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0989545194นายอภิสิทธิ์ ช่างประดิษฐ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0918707888
อีเมล์ : j33civil@gmail.comนางสาวทัศนีย์ สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0869264141
อีเมล์ : noogning_2522@hotmail.comนายพัชรพงษ์ ศรีเรืองฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 0896403353
อีเมล์ : patcharapongsrirungrit@gmail.comนางสาวอุทุมพร แสนเขียว
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0956434437
อีเมล์ : saenkheiywnangsawxuthumphr@gmail.comนางสาวนิตยา แสงระยับ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
โทรศัพท์ : 0848147807
อีเมล์ : nittaya087@hotmail.co.thนายธวัช จันทร์สิงห์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0971021439
อีเมล์ : Thawat177227@gmail.comนางสาวกนกนาถ นาหิรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 094-4964161
อีเมล์ : Kookgigohana@gmail.com​
หัวหน้างานนายปรียา โคตาจตุรพักตร์
หัวหน้างาน งานการเงิน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 0803341947
อีเมล์ : phargchaya@gmail.comนางสาววิชญาพร บุญอินทร์
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0857279305
อีเมล์ : rr_ja@hotmail.comนางสาวจารุวรรณ เรืองเจริญ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0979849212
อีเมล์ : may.raengcharoen@gmail.comนางสาวนิสาชล เพมขุนทด
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0881657486
อีเมล์ : Nisachon163@gmail.comนางสาวสาวิตรี พ้นภัยพาล
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0847560543
อีเมล์ : zineshero@gmail.comนายสุธิชัย วิวัฒน์พงษ์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0871945890
อีเมล์ : nutkung_c100@hotmail.comว่าที่พันตรี ดุสิต รื่นรวย
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
โทรศัพท์ : 0819714480
อีเมล์ : ruenruai2517@gmail.comนางสาวอ้อมใจ ขำหล่อ
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0862041560
อีเมล์ : aomjai1560@gmail.comนางสาวเนตรนารี เกตุสอน
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0946426516
อีเมล์ : natnaree2956@gmail.comนางพัชรอรกุล ขุนแก้ว
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0923344197
อีเมล์ : fookn24@gmail.comนายอนุรักษณ์ วิศรีสิทธิ์
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
โทรศัพท์ : 089-2866614นายธนงค์ สีทับทิม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ : 086-6633893
อีเมล์ : thanong.sr@ovec.moe.go.thนายกิติพันธ์ จอมธัญ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
โทรศัพท์ : 087-5765086
อีเมล์ : jazzwaii107@gmail.comนางสาววชิราพร แกล้วการไถ
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0889522649
อีเมล์ : Wachi_5845@hotmail.comนางสาวสุดารัตน์ เทพทรัพย์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียนศุภวัตร ไตรรัตน์วุฒิปัญญา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ข้าราชการครูนายณรงค์ฤทธิ์ เจริญภูมิ
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0621963626
อีเมล์ : narongrit_van6633@hotmail.comนายอุดมศักดิ์ แจ่มมณี
ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0912228188
อีเมล์ : may_kmutnb@hotmail.com
ครูอัตราจ้างนายเอนก ทับวิชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0931363049
อีเมล์ : Aneaktabwicha@gmail.comนายชีวิน วัฒนชัยพล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0860842894
อีเมล์ : cheewin54321@gmail.comนายธนาธิป ใจสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ : 0648931659
อีเมล์ : thanathip.271039@gmail.comนางสาวอิสสราพร สว่างจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0640084087
อีเมล์ : itsaraporn.s@psru.ac.thนายวรเชตษ์ ศรีบรรเทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายไกรลาศ แนบเนียร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่นายณัฐพล พิลึก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
โทรศัพท์ : 0875420221
อีเมล์ : P.natthaphon_men@hotmail.comนายคมกริช อินทา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
อีเมล์ : komgrit99395@gmail.comนายคเณศณัฏฐ์ ประสงค์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0849514491นางสาวเบญจพร เสือคำรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 093-1760523นายชัยวัฒน์ วิเศษเขตการณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสมศักดิ์ สมประสงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่(ยาม)
เจ้าหน้าที่นางสาวละมัย ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(พนักงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 0932805585นางสาวศิริลักษณ์ อุตพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0622942155
อีเมล์ : sirilakbell10@gmail.comนางสาวอโณทัย พรหมจรรย์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
โทรศัพท์ : 0984505412
อีเมล์ : pphrhmcrry255@gmail.comนาางสาวศศิธร โชติตะคุ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0933165290นายไพรวัลย์ ยันยง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นายณัฐชัย เกตุศิละ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายเที่ยง ทองสี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายพิสิฐ พูลอนันต์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายวิษณุ ขันทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนางสาวศรุตา แสงสูงเนิน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธีรวัฒน์ ประสาทแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0969418161
อีเมล์ : tey440100deegee@gmail.comนางสาวอมรรัตน์ ฉิมชัย
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0821600260
อีเมล์ : amornrat3007@gmail.comนายศรีไพร ยันยงค์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(นักการภารโรง)นางสาวเจนจิรา พิลึก
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายอนุชิต วาที
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน